معنی و ترجمه کلمه as many as به فارسی as many as یعنی چه

as many as


همانقدر... که ،هر چند تا....که

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها