معنی و ترجمه کلمه author به فارسی author یعنی چه

author


مصنف ، : )n.(منصف ،مولف ،نويسنده ،موسس ،بانى ،خالق ،نيا، : )vt.(نويسندگى کردن ،تاليف و تصنيف کردن ،باعث شدن
قانون ـ فقه : مولف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها