معنی و ترجمه کلمه been به فارسی been یعنی چه

been


اسم مفعول فعل بودن)to be( ،بوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها