معنی و ترجمه کلمه break bread with a person به فارسی break bread with a person یعنی چه

break bread with a person


با کسى نان و نمک خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها