معنی و ترجمه کلمه cassette به فارسی cassette یعنی چه

cassette


کاست فيلم عکاسى ،sagger(، )=casketجعبه کوچک جاى جواهرات ،تابوت ،کاست
کامپيوتر : کاست
علوم نظامى : جعبه حاوى فيلم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها