معنی و ترجمه کلمه catch up به فارسی catch up یعنی چه

catch up


رسيدن به ،ربودن
ورزش : تحرک بيشتر براى جبران عقب ماندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها