معنی و ترجمه کلمه chemical shift non-equivalent protons به فارسی chemical shift non-equivalent protons یعنی چه

chemical shift non-equivalent protons


شيمى : پروتونهاى با جابجايى شيميايى نابرابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها