معنی و ترجمه کلمه choke به فارسی choke یعنی چه

choke


ساسات هوا،از کف دادن خونسردى ،ساسات خودرو چوک( وسايل الکترونيکى)،خفه کردن ،بستن ،مسدود کردن ،انسداد،اختناق ،دريچه ،ساسات( ماشين)
علوم مهندسى : ساسات کاربراتور مسدود کردن
معمارى : دريچه سوخت
ورزش : باريکتر شدن تدريجى لوله تفنگ نزديک دهانه
علوم هوايى : ساسات
علوم نظامى : ساسات خودرو چوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها