معنی و ترجمه کلمه command of execution به فارسی command of execution یعنی چه

command of execution


رياست اجرايى
علوم نظامى : فرمان اجراى عمل يکان اجرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها