معنی و ترجمه کلمه commission of acts به فارسی commission of acts یعنی چه

commission of acts


قانون ـ فقه : ارتکاب عمل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها