معنی و ترجمه کلمه commit a fault به فارسی commit a fault یعنی چه

commit a fault


قانون ـ فقه : تقصير کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها