معنی و ترجمه کلمه commutation به فارسی commutation یعنی چه

commutation


تخفيف مجازات ،تبديل ،تغيير،(حق ).تخفيف جرم
علوم مهندسى : کموتاسيون
الکترونيک : جابجاگرى
قانون ـ فقه : تبديل مجازات به اخف
شيمى : جابجايى
علوم هوايى : تغيير جهت پى در پى جريان در سيم پيچهاى دستگاههاى ا لکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها