معنی و ترجمه کلمه confirmation به فارسی confirmation یعنی چه

confirmation


تائيد،تسجيل تنفيذ،تاييد،تصديق ،ابرام ،تثبيت ،استقرار
قانون ـ فقه : تنفيذ،تطبيق
روانشناسى : تاييد
بازرگانى : تائيد،تصديق
علوم نظامى : تاييد از اطلاعات رسيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها