معنی و ترجمه کلمه conjunction به فارسی conjunction یعنی چه

conjunction


مقارنه ،اجتماع ،پيوستگى ،اتصال ،اقتران ،حرف ربط،حرف عطف ،عطف ،ترکيب عطفى
کامپيوتر : ترکيب عطفى
نجوم : اقتران


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها