معنی و ترجمه کلمه courtesy به فارسی courtesy یعنی چه

courtesy


نزاکت ،ادب ومهربانى ،تواضع
علوم نظامى : تواضع

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها