معنی و ترجمه کلمه cruet-stand به فارسی cruet-stand یعنی چه

cruet-stand


جاى تنگ وشيشه ،پايه تنگ هاوشيشه هاکه درسفره ميگذارند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها