معنی و ترجمه کلمه disable به فارسی disable یعنی چه

disable


ناتوان کردن ،ناتوان ساختن ،از کارانداختن ،عاجز کردن ،زله کردن ،(حق ).فاقد صلاحيت قانونى کردن
کامپيوتر : از کار انداختن
علوم نظامى : از کار انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها