معنی و ترجمه کلمه distinctly به فارسی distinctly یعنی چه

distinctly


بطور واضح ،بطور مشخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها