معنی و ترجمه کلمه dumb show به فارسی dumb show یعنی چه

dumb show


(سابقا )نمايش صامت وبدون حرف ،پانتوميم)pantomime( ،نمايش با اشاره وحرکات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها