معنی و ترجمه کلمه dynamic relocation به فارسی dynamic relocation یعنی چه

dynamic relocation


جابجاسازى پويا،جابجايى پويا
کامپيوتر : جابجايى پويا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها