معنی و ترجمه کلمه ecotype به فارسی ecotype یعنی چه

ecotype


بوم ويژه ،بخش فرعى از نوع مستقل جانور يا گياه که افراد ان باهم اختلاط و امتزاج نموده و بخش واحد فرعى تشکيل ميدهند
زيست شناسى : بومانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها