معنی و ترجمه کلمه eternize به فارسی eternize یعنی چه

eternize


جاودانى کردن ،ابدى کردن ،شهرت ابدى دادن ،(به)جاويدکردن ،فناناپذيرکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها