معنی و ترجمه کلمه excavate به فارسی excavate یعنی چه

excavate


گودبردارى ،کاويدن ،حفرکردن ،ازخاک دراوردن ،حفارى کردن
علوم مهندسى : حفر کردن
معمارى : خاکبردارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها