معنی و ترجمه کلمه feeling of inadequacy به فارسی feeling of inadequacy یعنی چه

feeling of inadequacy


احساس نابسندگى
روانشناسى : احساس بى کفايتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها