معنی و ترجمه کلمه fiscal drag به فارسی fiscal drag یعنی چه

fiscal drag


اثر کند کنندگى مالى
بازرگانى : هنگاميکه سياست مالى نتواند رشد اقتصادى را حفظ نمايد.


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها