معنی و ترجمه کلمه fizz به فارسی fizz یعنی چه

fizz


صداى فش فش ،گاز مشروبات ،چابگى ،سرزندگى ،هيجان داشتن ،(در مورد مشروب گازدار)گاز داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها