معنی و ترجمه کلمه folding machine به فارسی folding machine یعنی چه

folding machine


علوم مهندسى : دستگاه خم کارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها