معنی و ترجمه کلمه forcible entry and detainer به فارسی forcible entry and detainer یعنی چه

forcible entry and detainer


تصرف عدوانى
قانون ـ فقه : يد عدوانى ،تصرف عدوانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها