معنی و ترجمه کلمه fore-check به فارسی fore-check یعنی چه

fore-check


ورزش : جلوگيرى از مدافع در منطقه دفاعش جلوى تور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها