معنی و ترجمه کلمه formulation به فارسی formulation یعنی چه

formulation


تعيين کردن ،تهيه ،جمع اورى فرمول بندى کردن ،صورت بندى ،تدوين ،تنظيم ،قاعده سازى ،دستور سازى ،تبديل به قاعده رمزى
معمارى : بيان رياضى
شيمى : فرمولبندى
روانشناسى : تدوين
بازرگانى : صورتبندى
علوم نظامى : تحت قواره معين دراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها