معنی و ترجمه کلمه give it a good wash به فارسی give it a good wash یعنی چه

give it a good wash


خوب انرا شستشو بدهيد،خوب انرا بشوييد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها