معنی و ترجمه کلمه give rise to به فارسی give rise to یعنی چه

give rise to


باعث شدن ،موجب شدن
علوم مهندسى : باعث شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها