معنی و ترجمه کلمه given in به فارسی given in یعنی چه

given in


افزوده ،ضميمه شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها