معنی و ترجمه کلمه goods and chattels به فارسی goods and chattels یعنی چه

goods and chattels


بازرگانى : اموال و دارائيهاى منقول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها