معنی و ترجمه کلمه grain alcohol به فارسی grain alcohol یعنی چه

grain alcohol


)alcohol(الکل خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها