معنی و ترجمه کلمه grid suppressor به فارسی grid suppressor یعنی چه

grid suppressor


مقاومت ميرايى شبکه
علوم مهندسى : مقاومت شبکه سوپرسور شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها