معنی و ترجمه کلمه he comes of a good stock به فارسی he comes of a good stock یعنی چه

he comes of a good stock


اوازخانواده اصيلى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها