معنی و ترجمه کلمه he did not est all night به فارسی he did not est all night یعنی چه

he did not est all night


درتمام شب ارام نگرفت ،همه شب نيارميد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها