معنی و ترجمه کلمه he dose not know how to write به فارسی he dose not know how to write یعنی چه

he dose not know how to write


نوشتن نميداند نوشتن بلدنيست بلدنيست بنويسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها