معنی و ترجمه کلمه he seized upon the chance به فارسی he seized upon the chance یعنی چه

he seized upon the chance


فرصت راغنيمت شمرد،از موقع استفاده کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها