معنی و ترجمه کلمه he writes for the papers به فارسی he writes for the papers یعنی چه

he writes for the papers


براى روزنامه هامقاله مينويسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها