معنی و ترجمه کلمه heat of combustion به فارسی heat of combustion یعنی چه

heat of combustion


گرماى سوختن ،گرماى احتراق
معمارى : گرماى احتراق
شيمى : ارزش گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها