معنی و ترجمه کلمه height equivalent of theroretical plate به فارسی height equivalent of theroretical plate یعنی چه

height equivalent of theroretical plate


شيمى : ارتفاع معادل بشقابک نظرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها