معنی و ترجمه کلمه heterochromatism به فارسی heterochromatism یعنی چه

heterochromatism


ناهمرنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها