معنی و ترجمه کلمه hot-chathode rectifier به فارسی hot-chathode rectifier یعنی چه

hot-chathode rectifier


علوم مهندسى : يکسوکننده با کاتد گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها