معنی و ترجمه کلمه induction motor meter به فارسی induction motor meter یعنی چه

induction motor meter


علوم مهندسى : کنتور موتور القائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها