معنی و ترجمه کلمه induction ring heater به فارسی induction ring heater یعنی چه

induction ring heater


علوم مهندسى : گرمکن حلقوى القائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها