معنی و ترجمه کلمه intermediate frequency transformer به فارسی intermediate frequency transformer یعنی چه

intermediate frequency transformer


علوم مهندسى : مبدل فرکانس ميانى
الکترونيک : مبدل بسامد واسطه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها