معنی و ترجمه کلمه interminable به فارسی interminable یعنی چه

interminable


پايان ناپذير،تمام نشدنى ،بسيار دراز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها