معنی و ترجمه کلمه kinetic theory of heat به فارسی kinetic theory of heat یعنی چه

kinetic theory of heat


عقيده نظرى نسبت باينکه گرما ازجنبش ذرات پيداميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها